Skip to main content

Intern reglement – Team Get Wild

Kandidaten voor de Algemene Vergadering kunnen hun verzoek richten tot het bestuur en krijgen het desbetreffende reglement per mail toegestuurd.

Inschrijvingen & lidgelden

 • De inschrijving bij Team Get Wild is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Enkel door het invullen van het online inschrijvingsformulier en het betalen van het lidgeld bevestig je je definitieve inschrijving.
 • Het lidgeld bedraagt voor blijvende leden:
  • basisgroep: €160
  • extra groep: €30 extra = €190
  • showteams: €240
 • Het lidgeld bedraagt voor nieuwe leden:
  • basisgroep: €180
  • extra groep: €30 extra = €210
 • Het lidgeld is steeds inclusief 1 T-shirt van Team Get Wild, verzekering, lid bij Danssport Vlaanderen en alle activiteiten en optredens die worden georganiseerd door de club.
 • Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen. Wanneer dit door blijvende leden niet tijdig gebeurt, worden zij gezien als nieuwe leden!
  • Blijvende leden: inschrijven vóór de start van het nieuwe dansseizoen
  • Nieuwe leden: inschrijven na 3 gratis proeflessen in september
 • Als de betaling niet tijdig gebeurt, kan de toegang tot de les geweigerd worden! Dansers zijn zo niet verzekerd.
 • Wanneer het dansjaar reeds loopt, kan er nog ingestapt worden na 1 gratis proefles. Mits toestemming van de betrokken leiding en of dit mogelijk is met reeds aangeleerde choreo’s.
  • Voor januari instromen = blijft het lidgeld zoals bij een heel dansjaar (zie hierboven).
  • Na januari instromen = €120
  • Na Pasen instromen = €75
 • Indien de danser niet in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen mist, is er geen terugbetaling van het lidgeld.

Indeling danslessen

 • Onderstaande danslessen staan open voor alle dansers binnen de vooropgestelde leeftijden:
  • Ukkies
  • Mini’s 1 & 2
  • Kids
  • Jeugd Beginners
  • Jeugd Gevorderden
  • Young Adults
 • Onderstaande danslessen worden ingedeeld op basis van leeftijd, kennis en ervaring, gekozen door de betrokken leiding. De dansers uit deze groepen volgen ook minimum 1 andere les en dansen minimum 1 jaar bij TGW.
  • Wild Juniors
  • Wild Goldies
 • Een indeling bij de Wild Juniors geeft geen zekerheid om bij de Wild Goldies te beginnen. Een nieuwe selectie is nodig.
 • De groepsindelingen worden elk jaar opnieuw geëvalueerd.
 • Het lessenrooster kan enkel op het einde van een dansjaar veranderd worden. Dit wordt steeds tijdig gecommuniceerd en u kan dit steeds raadplegen op onze sociale media en website.

Goed verloop van de lessen

 • De dansers komen op tijd naar de les, zodat de les op tijd kan starten. Dit is best 5 minuten op voorhand.
 • We vragen alle dansers zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de dansles. Enkel door regelmatig in de dansles aanwezig te zijn, kan je groeien en versterken in je danstechniek. Kan je niet aanwezig zijn? Dan verwittig je tijdig de betrokken leiding via mail, Whatsapp of Facebook.
 • Indien door afwezigheden de choreo’s niet genoeg gekend zijn, kan de leiding beslissen om niet te mogen deelnemen aan optredens, wedstrijden of de show.
 • De instructies van de leiding worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De leiding is gemachtigd elke danser die de lessen stoort, door onaanvaardbaar gedrag, de toegang tot de lessen te ontzeggen.
 • De dansers en hun (groot)ouders, begeleiders, vrienden, … zijn respectvol ten aanzien van de leiding, bestuursleden, vrijwilligers en de andere dansers. Pesten en geweld (zowel verbaal als fysiek) worden niet getolereerd!
 • Kauwgom wordt niet toegelaten in de danslessen.
 • Het drinken van water en sportdranken is toegelaten aan de rand van de danszaal (bij voorkeur in herbruikbare flessen) en mits toestemming van de leiding. Frisdrank en/of drank in glazen worden niet toegestaan in de danszaal en dienen in het Sportcafé gedronken te worden.
 • De dansers houden de kleedkamer en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken.
 • Er wordt voor en na de dansles naar het toilet gegaan. Tijdens de dansles mag dit enkel na toestemming van de leiding.
 • Minderjarige dansers moeten worden begeleid tot aan de danszaal door hun ouder(s) of begeleider, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. De ouder of begeleider dient aanwezig te blijven tot de leiding aanwezig is.
 • Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden aan de danszaal. Kinderen mogen de danszaal niet alleen verlaten, ze mogen niet alleen op straat lopen. Indien de minderjarige dansers dit wel doen, is dit enkel mits toestemming en verantwoordelijkheid van de ouder(s).
 • Danslessen en repetities van de show mogen niet bijgewoond worden.
 • Alle lesgevers en bestuursleden hebben toegang tot de danszaal.
 • Het is ons doel alle lessen te laten doorgaan die op het rooster staan vermeld. Bij veranderingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht. Tijdens vakanties wordt er nooit dansles gegeven, tenzij anders afgesproken met de leiding.
 • De leiding behoudt zich het recht om de danslessen te annuleren indien minder dan de helft van de dansers aanwezig zijn in de dansles (bijvoorbeeld: examenperiode).

Hoe kom je naar de les?

 • KLEDIJ: Voor de danslessen kleed je je verzorgd en gepast. Hiermee bedoelen we: losse, sportieve en makkelijk zittende kledij (géén rokjes, kleedjes of jeans!).
 • Achtergelaten of vergeten kledij wordt op de daarvoor voorziene plaats bijgehouden. Worden ze na 3 maanden niet opgepikt, doneren we ze aan de kringwinkel.
 • SCHOENEN: We dansen steeds op sportieve binnenschoenen (geen zwarte zolen!), turnpantoffels, danssloefjes of blote voeten (geen sokken!).
 • HAAR: Tijdens de danslessen worden haren vast en uit het gezicht gebonden.
 • JUWELEN: Armbanden, horloges en grote oorringen zijn niet toegestaan.
 • GSM: Mag enkel gebruikt worden in noodgevallen, nadat dit gevraagd werd aan de leiding.
 • Team Get Wild is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de danszaal als in de kleedkamer.

Verzekering

 • Alle Team Get Wild-dansers zijn na betaling van het lidgeld én invullen van het online inschrijvingsformulier verzekerd voor lichamelijke letsels dat zich voordoet tijdens de danslessen of op weg van en naar de dansles. Onze verzekeringen worden beheerd door onze federatie Danssport Vlaanderen.
 • De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24u ingelicht te worden. Dit gebeurt via de leiding en een bestuurslid van Team Get Wild. Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen.
 • Tijdens de dansles is elke danser verboden zonder toelating van de leiding de danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze mogen de dansers het domein van de danszaal niet verlaten.
 • Team Get Wild is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendom in de danszaal of op het domein van de danszaal.

Privacy

 • Team Get Wild verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren.
 • De dansers en ouders van minderjarigen geven met de inschrijving hun toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan hun kind een deel uitmaakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van de dansschool Team Get Wild.
 • Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals Facebook, Instagram, onze website en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door Team Get Wild.
 • Ook kunnen er foto’s van uw danser op een affiche of flyer gebruikt worden.

Naleven reglement

 • Wanneer een danser (of de (groot)ouders, familie, sympathisanten, …) van Team Get Wild de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast kunnen worden. Dit kan gaan van mondelinge waarschuwingen naar schriftelijke meldingen. Indien na het ondernemen van deze eerste stappen geen verbetering van de situatie wordt bereikt, dan behoudt Team Get Wild zich het recht verdere stappen tot schorsing of uitsluiting te ondernemen, zonder terugbetaling van inschrijvingsgelden.
 • Opgelet: de inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement!
 • Ieder toegetreden lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van Team Get Wild. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien. Wie een afspraak wilt met iemand van de leiding of een bestuurslid kan dit aanvragen bij het bestuur.
 • Dit algemeen reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van Team Get Wild bepaald. Bij gebrek aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van Team Get Wild.
 • De laatste wijziging vond plaats op 13 september 2023.